GDPR

Vilka är vi

Kritklippan samfällighetsförening är en samfällighetsförening som enligt samfällighetslagen förvaltar det som anges i anläggningsbeslut (se styrande dokument)
Vår websideadress är: http://kritklippan.se.

Vilka personliga data lagrar vi och varför – GDPR

Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna:

Namn, adress, telefonnummer, mailadress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig information till fastighetsägaren.

På hemsidan publicerar vi namn på styrelsemedlemmar och övriga funktionärer liksom en mailadress till dem. Telefonnummer publiceras ej på någon öppen hemsida utan i så fall bakom lösenordsskydd. Likväl publiceras styrelseprotokoll bakom lösenordsskydd då dessa i vissa fall kan innehålla personuppgifter. Lösenord erhålles av styrelsen. Någon medlemsförteckning kommer ej att publiceras på hemsidan men kan erhållas i skriftlig form från styrelsen.

Som medlem i samfälligheten har du rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten)
  • få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken Styrelse & funktionärer.

Mer information hittar du hos Datainspektionen.