Regler & styrande dokument

En samfällighetsförening styrs av samfällighetslagen och skall endast sköta förvaltningen av föreningen enligt vad som anges i anläggningsbeslut. Detaljerad information om vad föreningen förvaltar finner du i detta dokument –  Vad förvaltar föreningen 

Föreningens stadgar: Stadgar Kritklippan
Anläggningsbeslut klippan ga1

Beslut på stämmor och styrelsemöten har resulterat i nedanstående dokument:
När kontakta förening vid byggnation 
Regler för bastu
Regler gräsklippare
Regler mangelrum
Regler tvättstuga
Riktlinjer för trädvård
Instruktion längombud
Sophantering
Tips för att spara värme

Via beslut på stämmor och styrelsemöten har följande praxis gällande reparationer och underhåll antagits:
De reparationer, som föreningen har att utföra och bekosta, skall kunna hänföras till sedvanligt underhåll; skador som orsakats på annat sätt än genom normal förslitning, ansvarar föreningen däremot ej för. Det åvilar ej heller föreningen att utföra och bekosta andra utvändiga reparationer än sådana, som av olika skäl bör utföras gemensamt för ett eller flera husblock. Något ansvar i fråga om utrustning, som en eller flera medlemmar anskaffat utöver fastigheternas normala, åvilar ej föreningen. Däremot omfattar föreningens ansvar sådan utrustning, som i samband med byggnationen eller efter beslut av föreningen anbragts inom viss medlems fastighet och som betjänar föreningens och/eller andra medlemmars fastigheter.

Därest medlem t ex genom målningsarbeten, planteringar eller anordningar på byggnaderna försvårar föreningens reparation av hans fastighet, har medlem att bära de merkostnader, som härigenom förorsakats.

Av ovanstående riktlinjer följer bland annat:
Föreningen svarar för gångplank, takstegar, hängrännor och stuprör samt av den gemensamma utrustningen, t ex telefonslitsar och kulvertnedgångar med härtill hörande betäckning.

Föreningen svarar däremot ej för:

  • skador på hängrännor som orsakats av bristfälligt underhåll av fastighetsägare såsom isbildning, snöras etc.
  • underhåll av yttertak, ytterväggar.
  • underhåll av tegelväggar, grundmurar, utvändig belysningsanordning, betongplattor och kantsten, trädgårdsanläggningar inklusive häckar ej heller för annat underhåll av målade ytor än färg för målning.

Observera, tidigare åtagande av sotning av imkanaler och köksfläktar och av i vissa fastigheter förekommande eldstäder måste påkallas av respektive husägare och bekostas ej av föreningen. För skorstensfejarmästare se Leverantörer